توپی انسداد

پوشش محافظ توپی انسداد

ازنکات ایمنی و مشکلات مجریان و مصرف كننده گان توپي هاي انسداد که می تواند خطرات جانی و مالی در پی داشته باشد ، بحث آسیب پذير بودن اين ابزار فوق العاده كاربردي و مناسب است که برای رفع     

این مسئله عموما ازپوشش محفاظ توپی استفاده می شود که امكان پارگي، تركيدگي و آسيب به توپي هاي انسداد را به حداقل رسانده و عمر مفید آنها را نیز افزایش می دهد